IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Tojajind Tygogor
Country: Uganda
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 19 February 2015
Pages: 284
PDF File Size: 10.13 Mb
ePub File Size: 14.38 Mb
ISBN: 178-9-51301-914-2
Downloads: 97563
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakanos

Aoayev cu ilda beyn lxalq movzuda doktorluq dissertasiyasl m0dafia edir’ Bu dovrde Moskvada iki monoqrafiya vo dan artlq moqalo gap etdirir’ Yenidan Baklya oavrdarao Azirbavcan Neft va Kimya institutunda pedaqoji fealiyyatini i”ru.

O, yuksek lxtisash kadrlann haz rlanmasl sahasindo de boyik xidmatler gosterir. O bu grin da yorulmaq bilmeden iqtisadiyyat “lrninin “n runti. Lenin adtna kolxozunda bir il ba9 mijhendis vezifasinda igleyon g. O Orivrtin ideologiyastnt, idaraetme sistemini baga dijgon har bii gaxs bilirdi ki, qeyd edilon istiqamo erde elmi fikir soylamak asan mesale deyildir. Babayev 60 Qap varaqi hacmindo 1 monoqrafiyanrn, o yaxn elmi maqalanin mtiellifidir. Ona gore da iqtisadqt alimlerin bu sahade do ozlerine maxsus vaiifa borclan vardtr.

Bu problemle alaqedar mtiellif pambr!

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer

Mammedov ci ilda AKti-ni larqlanmo diplomu ila. Onun elmi rehberliyi va bilavasita igtirak ile qap edilmig,muasir dovrde Azarbaycan sovet kondinda ictimai-iqtisadi iralilamaler” monoqrafiyasl respublikada bu problem ijzre ilk eser idi.

Pedaqoji foaliyyatla yanagr, elmi fealiyyatini bir qader de intensivlagdirir. Azarbaycan, rus va ingilis dillarinda dan artlq qazet maqalesindo aktual sosial-igtisadi Problemlora miinasibot bildirmigdir.

Musayev Azarbaycan Respublikasl Prezidentinin fermant ile yaradtlmtg Nazirlar Kabineti yantnrla Dovlet Ali Ekspert Komissiyasrnrn, Tahsii sahesinde islahatlar Uzre Dovlat Komissiyaslnln i99i qru junun, iehsil Nazirliyinin Lisenziya Komissiyasrnrn, Milli M clisin ffi,-i”‘n”if maselalari Daimi Komissiyastntn i99i qrupunun uzvil, Bakl Dovlat Universitetinin nazdinda Iqtisadiyyatiin itsullar covlet ixtisaslagdtnlmrg gurantn hemsedri olmuqdur.

  ARINC 618 PDF

Ataqov idaraetmaya hemiga ciddi yanagmtqdtr’ on,in q”nu.

Azerbaycan Dovlet Iqtisad Universiteti | Iqtisadiyyatin huquqi tenzimlenmesi –

Azarlcaycan respublikasrntn olkenin diger respublikalan ilo naqliyyat-iqtisadi Llaqalarinin movcud voziyyetinin tehlilindan aydtn olur ki, respublikamtz jo zaman diger iqtisadi rayonlardan gatirilon magrn ve avadanfu!

Mtiallif kand tesenttfatt istehsalrnda har bir bolgonin iqtisadi poiensiahnl tam Uza Qtxararaq, ixtisaslagmant teiarrijfat dovriyyesine takmillegdirmek yolu ila colb edilmesinin effektivliyini isoat etmigoir.

Alesgarov perspektivde Azarbaycanln sosial-iqtisadi inkigaflnrn suretlendirilmasi, mulahize va konsepsiyantn iglenmesine da ciddi diqqat vermig ve boylik amak sarf etmigdir.

Monoqrafiya iqtisadi nezeriyyanin tarixi takamr. Baltrovun doktorluq dissertasiyast demek olar ki, esas hissa kimi bu mocmuaye daxil tenzimelnmesi.

İqtisadi nəzəriyyə | Vusat Azizov –

Bu, dovrtimliz tigtln, xalqrmrzln adr va mangayi lgtin gox vaxttnda galinon netica idi. Allahverdiyev 6z elmi-tadqiqat iglorinin yekunlannt gergeklegdiren, onlann totbiqino nailolmala cahd eden alim idi. Bu giin respublikada amek mehsuldartror, iqtisadi.

Onun “Anamrn heyat felsefasi, ve bagqa aserlarindo elmin, alimin cemiyyatdeki movqeyi, alimin camiyyat va ddvlatin alim qargsrnda borclan ve masuliyyati maselelari ilk dafa elmi gakildo tenzimlenmessi, xalqrn ideya-siyasi birliyinin qorunmast, respublikanrn bohrandan glxmasr vo inkigaftntn muhlim gertlerinden biri kimi asaslandtnlmtgdtr.

AllahverOiyevin tram tenzimlenmei tagkilatqrhq qabiliyyatinin [ize grxmasr baxrmlndan, ham de onun todqiqatlanntn hdkumat va dovlet seviyyasinda 6z iatbiqini tapmasr baxrmrndan miistesna ahamiyyota malikdir.

Nuriyev cr ilde Azerbaycan EA-nrn iqtisadiyyat institutunun aspiranturasrna daxil olmug, cu ilde professor A. Universitetde ela qiymetlerle oxumaqla barabar, Oli Iqtisadiyyatn genig ictimai ig aparmtg, iqtisadiyyat fenlari tizre Universitet teleba elmi cemiyyetinin sedri olmugdur.

Mahz bunun neticesi idi ki, onun mehsuldar elmi, pedaqoji faaliyyeti respublikada ytiksok qiymaflondirilmig va ona Azerbaycan respublikasrnrn Omekdarelm xadimi fexri adt verilmigdir. Umumi iqtisadiyyata, o cumleden aqrar iqtisadiyyata aid,maliyya todavrilu va kredit” adh ali mekteblar Ugiin darslikde 2 feslin, ali mektablar tig0n bir stra maliyye fenleri Uzra proqramlann, metodik gosteriglarin, tovsiyalarin milallifidir.

Lomonosov adrna Moskva D6vret Universitetinde yaradrlmrg siyasi iqtisad, felsefe, marksizm-leninizm miiallimleri hazrlayan xususi mektebe oxumaga gonderirler. Alim sribut edirdi ki, hor iki sostatist mulkiyyetinin inkigaf etdirilib takmillagdirilmosini temin etmak, kolxoz-kooperativ miilkiyyatina xususi dovlot doblet artlnlmasr vacibdir.

  EL APESTOSO HOMBRE QUESO PDF

O, muasir elmi-nazori metodologiya Ljzro telebalerimiz iigun qiymetli bir tohfedir.

Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi

Adrgdzelovun tadqiqatlan onun gap olunmug osarlarinde, o ciimleden 5 monoqrafiyastnda, goxlu ders vssaiti, metodik gosteriglari vo maqalalerindo eks olunmugdur.

Mahz buna gore de takca tarixgilarimiz deyil, dil tariximizin mijtaxessislari de Olisohbet m0allimin haqqrnda bahs etdiyimiz monoqrafiyasrnr, haqll olaraq, takce tarixi oser kimi deyil, hem de dilgiliyimizin son nailiyyeii kimi qiymatlandirmig oldular. Olesgerovun emak faaliyyoti ytiksak qiymetlandirilmigdir. Nerimanov adrna Tibb Universitetinda Qallgmasl, sosial sahalerin iqtisadiyyatr ilo bagh iedqiqatlartntn geniglenmasi bu istiqametde tadris iginin tekmillagmasina baggtltq etdiyi kafedranrn sahiyyanin iqtisadiyyatrnrn nezari va amali problemleri tizra bir baza kimi formalagmasrna sabab olmugdur.

Voznesenski adtna Leninqrad Maliyye-iqtisad institutunun Elmi gurasrnda doktorluq dissertasiyaent “Maddi-texniki tachizatrn iqtisadiyyatr, tagkiti vo planlagdrnlmasr” ixtisast Uzre miiveffeqiyyotle mtidafia etmig va hamin ilda de SSR AIi Attestasiya Komissiyasr tarefindan iqtisad elmlori doktoru elmi darecesi almtgdrr.

Bu baxrmoan respublikanrn elmi quvvolerini,azerbaycan XXI asrin astanastnda, problemi etrafrnda cemlegdirmak UgUn Z. Bu tadqiqatlarrn mentiqi noticesi doqquz elmi maqalenin negri ve onlann bir neqesinin Praldiki tetbiqi olur.

Baorrov doktorluq dissertasiyastnda bank sistemlorini milli iqtisadiyyatrn inzibati-amirlik sistemindan qopan, yenica formalagan musteqil bir elementi kimi esaslandlrmlg va postsovet mokanlnda onun yaradrlmasrnrn metodoloji asaslartnt yarada bilmigdir ci illarde M.

Atagov a yaxln derc edilmig elmi asarlerin mtlallifidir’ Bunlardan Uqti monoqrafiya “Yeni tesarrufatqlhq goraitinde Azerbaycan Respublikasr rayon aqrar-sanaye kornplekslorinin struktur dayigikliklarinin idaro olunmaslnln iqtisadfriyazi modellari”‘ Bakt’ “Azemagr”,12,0 Q.

Elmi axtarrglarr barada dovri motbuatda mi.